nergenszogoedkoop.nl, hierna te noemen Stichting Winkel De Inzet, verleent u hierbij toegang tot nergenszogoedkoop.nl ("de Website/Webshop") en nodigt u uit het aangebodene te kopen. nergenszogoedkoop.nl (geregistreerde domeinnaam van Stichting Winkel De Inzet) behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

nergenszogoedkoop.nl (toebehorend aan Stichting Winkel de Inzet) spant zich in om de inhoud van de website c.q. webshop, zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze inspanning met zorg en aandacht, is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de website c.q. webshop nergenszogoedkoop.nl, geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met nergenszogoedkoop.nl en Stichting Winkel De Inzet. Voor op de website c.q. webshop opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan nergenszogoedkoop.nl of Stichting Winkel De Inzet nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij nergenszogoedkoop.nl en Stichting Winkel De Inzet, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van nergenszogoedkoop.nl, en Stichting Winkel De Inzet, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.